Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Дома здравља Ниш. Управни одбор има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Дому здравља.

Управни одбор Дома здравља Ниш:

 • доноси Статут Дома здравља Ниш уз сагласност Града Ниша
 • доноси друге опште акте Дома здравља Ниш у складу са законом
 • одлучује о пословању Дома здравља Ниш
 • доноси Програм рада и развоја Дома здравља Ниш
 • доноси финансијски план и годишњи обрачун Дома здравља Ниш у складу са законом,
 • усваја годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља Ниш
 • одлучује о коришћењу средстава Дома здравља Ниш у складу са законом
 • расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора Дома здравља Ниш
 • доноси Пословник о свом раду
 • подноси оснивачу Годишњи извештај о резултатима рада Дома здравља Ниш
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Управни одбор чине следећи чланови:

 • дипл.економиста Јовица Ћирић, председник
 • спец. др мед. Јулијана Аранђеловић, заменик председника
 • дипл.економиста – Данко Стефановић,
 • члан – спец. др мед. Виолета Илић,
 • члан – вмс Драгана Јовановић, члан.