Надзорни одбор

Надзорни одбор Дома здравља Ниш обавља надзор над радом и пословањем Дома здравља. Надзорни одбор Дома здравља Ниш има три члана од којих је један члан из реда запослених у Дому здравља, а два члана су представници оснивача.

Надзорни одбор Дома здравља Ниш:

  • разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду у пословању Дома здравља Ниш и извештај о финансијском пословању
  • врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Дома здравља Ниш
  • врши увид у спровођење одлука Управног одбора Дома здравља Ниш
  • доноси Пословник о свом раду
  • обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом Надзорни одбор подноси оснивачу Годишњи извештај о извршеном надзору.

Надзорни одбор чине следећи чланови:

  • дипл.правник Нађа Марковић, председник
  • др сци. мед. Гордана Грујић Илић, заменик председника
  • дипл.правник Милена Властелица, члан.