Изабрани лекар

Сва осигурана лица имају право на слободан избор лекара – у складу са Законом о здравственом осигурању и Правилнику о начину и поступку остваривања права из области здравственог осигурања.

Изабрани лекар може бити:

 1. доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине или медицине рада,
 2. доктор медицине специјалиста педијатрије,
 3. доктор медицине специјалиста гинекологије,
 4. доктор стоматологије.

Избор изабраног лекара

Осигурано лице бира свог изабраног лекара са списка лекара који је здравствена установа дужна да истакне на видном месту на период од најмање једне календарске године.Код прве посете изабраном лекару попуњава и потписује изјаву о избору изабраног лекара. Образац – ИЛ попуњава се у три примерка, један примерак остаје код изабраног лекара, други се доставља матичној филијали а трећи задржава осигурано лице. Када осигурано лице изврши избор изабраног лекара, подаци о изабраном лекарау уносе се у здравствени картон.

Изабрани лекар је дужан да прими сва осигурана лица која су га изабрала, сем у случају ако је евидентиран број лица изнад предвиђеног броја.

Изабрани лекар може да има:

 • 1000 – 2000 осигураних лица у области опште медицине,
 • 500 – 1000 осигураних лица у области педијатрије (предшколски узраст),
 • 1100 – 2000 осигураних лица у области педијатрије (школски узраст),
 • 4500 – 7500 осигураних лица -жена у области гинекологије,
 • 1000 – 1700 осигураних лица у области стоматологије (деца) и
 • 8000 – 12000 осигураних лица у области стоматологије (одрасли).

Промена изабраног лекара:

 1. Привремена промена изабраног лекара је могућа уколико је изабрани лекар одсутан краће од 3 месеца због болести, породиљског одсуства, стручног усавршавања и др, ако је одсутан дуже од 3 месеца осигурно лице има право да поново бира изабраног лекара.
 2. Осигурано лице може да промени изабраног лекара пре истека календарске године (усмено или писмено).
 3. Осигурано лице може да промени изабраног лекара пре истека календарске године у случају:
 • престанка радног односа изабраног лекара,
 • промена пребивалишта осигураног лица,
 • осигурано лице незадовољно лекаром који замењује изабраног лекара по истеку рока од 3 месеца,
 • изабрани лекар одсутан дуже од 6 месеци,
 • неспоразум између осигураног лица и изабраног лекара и
 • други разлози.

Оправданост разлога промене изабраног лекара разматра директор здравствене установе или стручни орган кога одреди директор здравствене установе.

Осигурано лице може да има само једног изабраног лекара из дате области и само један здравствени картон.


Портал Мој доктор

На порталу Мој доктор можете да се информишете о радним данима, сменама и слободним терминима Вашег изабраног лекара.


Проверите Вашег изабраног лекара

На порталу Републичког фонда за здравствено осигурање РС проверите да ли имате изабраног лекара.

За проверу је потребно унети оба податка (ЈМБГ и ЛБО)


Изаберите и Ви свог лекара

Изаберите свог лекара преузмите флајер