Комисија за унапређење квалитета рада

спец. др мед. Ватрица Премовић председник комисије спец. опште медицине спец. медицинске информатике

Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите. Стално унапређење квалитета рада и безбедности пацијената су саставни део свакодневних активности здравствених радника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

Стално унапређење квалитета, захтева увођење културе квалитета која ће подједнако укључити све интересне групе, кориснике, даваоце здравствених услуга, финансијере и доносиоце одлука на свим нивоима. Препознат је значај организације у целини, као и улога менаџмента и читавог процеса рада, а не само појединачно даваоца здравствених услуга. Влада Републике Србије донела је Стратегију за унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената којом се тежи достизању највишег нивоа квалитета рада и безбедности пацијената, а којом се дефинишу пет стратешких циљева:

  • стварање услова да корисници буду у средишту система здравствене заштите
  • унапређење стручног знања здравствених радника и подизање свести о значају сталног унапређења квалитета здравствене заштите и развијање специфичних знања и вештина
  • стварање услова који промовишу културу сталног унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената у здравственим установама
  • обезбеђивање сигурности, безбедности и исплативости здравствених технологија
  • обезбеђивање финасијских подстицаја за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената.

Стално унапређење квалитета здравствене заштите заснива се на вредностима које су уграђене у концепт квалитета рада и усвојене у свакодневној пракси здравствених установа.

То су: усмереност на корисника, безбедност, делотворност, правовременост, ефикасност и правичност.

Чланови Комисије за унапређење квалитета рада Дома здравља Ниш:

  1. Спец. др мед. Ватрица Премовић, Службе за специјалистичко – консултативне делатности
  2. Спец. др мед. Снежана Здравковић, Служба за за здравствену заштиту деце и школске деце
  3. Спец. др мед. Љубинка Симоновић, Служба за за здравствену заштиту одраслих
  4. Спец. др мед. Душан Симић, Служба за здравствену заштиту жена
  5. Спец. др мед. Драгица Микша, Служба за физикалну медицину и рехабилитацију