Битна документа

ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ И РАЗРЕШЕЊУ

 1. Одлука о именовању чланова Етичког одбора можете преузети овде.
 2. Одлука о разрешењу чланова Етичког одбора можете преузети овде.
 3. Одлука о именовању чланова Комисије за унапређење квалитета рада здравствене заштите  можете преузети овде.
 4. Одлука о разрешењу чланова Комисије за унапређење квалитета рада здравствене заштите  можете преузети овде.
 5. Одлука о именовању чланова Стручног савета можете преузети овде.
 6. Одлука о разрешењу чланова Стручног савета можете преузети овде.
 7. Решење о именовању чланова стручног колегијума можете преузети овде.
 8. Решење о именовању Управног одбора ДЗ Нишможете преузети овде.
 9. Именовање члана Комисије за унапређење квалитета можете преузети овде.
 10. Решење и именовању Надзорног одбора Дома здравља Ниш можете преузети овде.

ПОСЛОВНИЦИ О РАДУ ДЗ НИШ

 1. Пословник о раду Комисије за унапређење квалитета рада можете преузети овде.
 2. Пословник о раду Надзорног одбора можете преузети овде.
 3. Пословник о раду Етичког одбора можете преузети овде.
 4. Пословник о раду Стручног савета можете преузети овде.
 5. Пословник о раду Управног одбора можете преузети овде.

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ДЗ НИШ

 1. План заштите и спасавања Дома здравља Ниш можете преузети овде.
 2. План приправности – спремности за деловање у ванредним ситуацијама можете преузети овде.
 3. План активирања можете преузети овде.
 4. План мера и задатака цивилне заштите можете преузети овде.
 5. План извршења задатака утврђених Градским штабом за ванредне ситуације Града Ниша можете преузети овде.
 6. Радна документа можете преузети овде.
 7. Прилози (Сагласност на Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа ДЗ Ниш) можете преузети овде.

ПОСЛОВНИ КОДЕКС ДЗ НИШ

 1. Пословни Кодекс можете преузети овде.

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ПЛАН

 1. Стратегија управљања ризиком можете преузети овде.

ПРАВИЛНИЦИ

 1. Правилник о начину и развр. и евиденцији основних средстава ситног интервала и потрошног материјала можете преузети овде.
 2. Правилник о безбедности и здрављу на раду можете преузети овде.
 3. Правилник о начину и роковима вршења пописа можете преузети овде.
 4. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона можете преузети овде.
 5. Правилник о службеним путовањима запослених можете преузети овде.
 6. Правилник о донацијама, поклонима и легатима можете преузети овде.
 7. Правилник о стручном усавршавању и специјализацији радника можете преузети овде.
 8. Правилник о условима за остваривање права на наплату трошкова превоза и службених путовања запослених можете преузети овде.
 9. Правилник о коришћењу службених возила можете преузети овде.
 10. Правилник о употреби печата и штамбиља можете преузети овде.
 11. Правилник о коришћењу годишњег одмора и слободних дана можете преузети овде.
 12. Правилник о расподели средстава остварених по основу допунског рада можете преузети овде.
 13. Правилник о канцеларијском и архивском пословању можете преузети овде.
 14. Правилник о стимулативном награђивању запослених Дома здравља Ниш можете преузети овде.
 15. Правилник о магацинском пословању магацина немедицинског материјала можете преузети овде.
 16. Правилник о магацинском пословању лекова и санитетског материјала можете преузети овде.
 17. Правилник о организацији и вођењу буџетског рачуноводства можете преузети овде.
 18. Правилник о коришћењу репрезентације можете преузети овде.
 19. Интерни акт – Правилник о ближем уређивању посупака јавне набавкеможете преузети овде.
 20. Правилник о унутрашњој организацији Дома здравља Ниш можете преузети овде.
 21. Правилник о начину и условима спровођења истраживања фармацеутских компанија у Дома здравља Ниш можете преузети овде.
 22. Правилник о боји и саставу деловима униформе службеника обезбеђења можете преузети овде.
 23. Правилник о раду Одељења мртвозораца у саставу Службе за специјалистичко консултативне делатности Дома здравља Ниш можете преузети овде.

СПИСАК ПРОЦЕДУРА

 1. Списак процедура тима руководство можете преузети овде.
 2. Списак процедура тима управљање можете преузети овде.
 3. Списак процедура тима људски ресурси можете преузети овде.
 4. Списак процедура тима управљање информацијама можете преузети овде.
 5. Списак процедура тима животна средина можете преузети овде.
 6. Списак процедура тима Службе радиолошке дијагностике можете преузети овде.
 7. Списак процедура тима Службе лабораторијске дијагностике можете преузети овде.
 8. Списак процедура тима Службе за здравствену заштиту одраслих можете преузети овде.
 9. Списак процедура тима Службе за здравствену заштиту жена можете преузети овде.
 10. Списак процедура тима Службе за здравствену заштиту деце и школске деце можете преузети овде.
 11. Списак процедура тима Службе за специјалистичко консултативне делатности можете преузети овде.
 12. Списак процедура тима Поливалентне патронажне службе можете преузети овде.
 13. Списак процедура тима Службе за физикалну медицину и рехабилитацију можете преузети овде.
 14. Списак процедура тима Службе за стоматолошку здравствену заштиту  можете преузети овде.

ПЛАНОВИ

 1. План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести можете преузети овде овде
 2. План за остваривање и унапређење родне равноправности у Дому здравља Ниш за 2023. годину можете преузети овде овде.
 3. План за остваривање и унапређење родне равноправности у Дому здравља Ниш за 2024. годину можете преузети овде овде.

Процедуре ИТ

погледајте овде