Служба за правне и економско-финансијске послове

Радно време: 07:00-15:00 радним данима; (субота и недеља – нерадни дан)

У оквиру Службе за правне и економско-финансијске послове налази се:

 • Директоријум,
 • Одељење за правне послове;
 • Одељење за кадровске послове;
 • Одељење за економско-финансијске послове;
 • Одељење обрачуна зарада, накнада зарада и остала примања и
 • Одељење за јавне набавке.

Директоријум чине:

 • директор, проф.др Милорад Јеркан,
 • шеф кабинета директора, проф.др екон.наука Данијела Нешић,
 • помоћник директора за немедицинске послове, проф.др екон.наука Данијела Нешић и
 • главна сестра Дома здравља, виша медицинска сестра Татјана Бокић.

Радно време Службе је сваког радног дана од понедељка до петка од 7 до 15 часова.

 • Начелник Службе је дипл.екон.Катарина Шпелетић.

Одељење за правне послове чине:

 • одсек за правне и опште послове,
 • одсек за безбедност и заштиту на раду.

Одсек за правне и опште послове води рачуна о поштовању важећих законских прописа и њиховом спровођењу, организује све стручно-правне послове везане за комуникацију са запосленима и државним и другим органима и институцијама у Републици Србији, израђује нормативне акте у складу са законом и  Статутом, врши контролу спровођења одлука органа и стручних органа Дома здравља Ниш, заступа Дом здравља Ниш пред судовима и друго. У оквиру овог одсека врши се пријем и завођење поште, вођење деловодног протокола, попис аката и архивирање свих докумената.

Одсек за безбедност и заштиту на раду задужен је за спровођење послова безбедности и здравља, заштите од пожара и спасавања на раду, предузима мере у складу са законским прописима, подзаконским и нормативним актима, дефинише мере за уклањање уочених недостатака, организује и израђује акта о процени ризика, и друго у вези безбедности и здравља на раду, обезбеђује стручну помоћ у опремању и уређивању радних места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада, дефинише мере за побољшање услова рада, организује и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, организује прописане лекарске прегледе запослених, као и њихово оспособљавање за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности, врши дневне обиласке објеката ДЗ Ниш, организује периодичне прегледе опреме и уређаја, сарађује са надлежним инспекцијама у контроли објеката. Одељење припрема извештаје о безбедности и здрављу на раду, како за послодавца, тако и за надлежне институције.

Одељење за кадровске послове:

Одељење за кадровске послове обавља све послове везане за радне односе, као што су пријава и одјава на осигурање запослених, израда уговора о раду, решења, одлука, извештаја надлежним органима, обрађује комплетну документацију везану за запослене који су ушли у План стручног усавршавања и друго.

Одељење за економско – финансијске послове чине:

 • одсек за финансијско књиговодство,
 • одсек за фактурисање и материјално књиговодство,
 • одсек финансијске оперативе,

У Одсеку за финансијско књиговодство евидентирају се и исказују стање и промене на имовини, потраживањима, обавезама, изворима финансирања, расходима, издацима, приходима и примањима. Састављају се периодични и годишњи извештаји о финансијском пословању, врши се обрачун пореза на додату вредност, обрађују се редовни пописи имовине, обавеза и потраживања и израђују разни интерни и екстерни извештаји.

У Одсеку за  фактурисање и материјално књиговодство врши се фактурисање здравствених и других услуга купцима, евидентирање улаза медицинског и немедицинског материјала у магацине, излаз из тих магацина и евидентирање улаза и излаза тих материјала по пунктовима, и то по количини и вредности.

У Одсеку финансијске оперативе обављају се послови платног промета. У сасатаву овог одсека налазе се ликвидатура и благајна.

У ликвидатури се врши формална, рачунска и суштинска контрола рачуноводствених исправа, евиденција свих улазних рачуна и припрема за плаћање, сачињавање извештаја о доспелости рачуна за плаћање по добављачима и наменама, праћење уплате пазара од партиципације и пружених здравствених услуга, обрада путних налога и друго. Благајна врши пријем и уплату пазара у Трезор, као и подизање готовине за путне и материјалне трошкове.

Одељење обрачуна зарада, накнада зарада и остала примања:

 • одсек обрачуна зарада,
 • одсек обрачуна накнада зарада и осталих примања,

У  одсецима за обрачуна зарада,  накнада зарада и осталих примања обавља се обрачун зарада – плата и накнада зарада за боловања, обрачун накнаде за превоз запослених, обрачун јубиларних награда, отпремнина приликом одласка у пензију или по основу рационализације запослених, обрачун за уговоре о делу, за привремене и повремене послове, накнаде члановима управног одбора, састављање и подношење пореских пријава и другиих прописаних обрачуна и евиденција од стране државних и других надлежних органа.

Одељење за јавне набавке:

 • одсек за јавне набавке и
 • одсек за магацинско пословање (магацин немедицинског материјала и магацин ампулираних лекова и санитетског материјала).

Одсек за послове набавке спроводи поступке јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама, свих добара и услуга неопходних за функционисање Дома здравља Ниш. На основу писмено исказаних и образложених потреба свих служби Дома здравља Ниш, Одсек за послове набавке сачињава План јавних набавки добара и услуга који се презентује Управном одбору Дома здравља Ниш. Управни одбор Дома здравља Ниш доноси План јавних набавки добара и услуга за сваку годину посебно.  Све Одлуке о покретању поступка набавке, као и Одлуке директора о додели Уговора најповољнијем понуђачу, Одсек за јавне набавке објављује на Порталу Дома здравља Ниш, као и на Порталу Управе за јавне набавке. Одсек сачињава тромесечне извештаје и годишњи извештај о спроведеним поступцима јавних набавки и извршеним набавкама.

У одсеку за магацинско пословање  функционишу  два магацина, и то  магацин немедицинског материјала, који врши пријем и дистрибуцију немедицинског материјала за потребе рада свих служби Дома здравља Ниш  и  магацин ампулираних лекова, санитетског и зубног материјала у коме се врши пријем, контрола и дистрибуција медицинског материјала и лекова свим медицинским службама.

Кадровска структура Службе за правне и економско-финансијске послове (53 запослених):

 • 1 професор доктор медицинских наука
 • 1 доктор економских наука
 • 6 дипломираних правника
 • 9 дипломираних економиста
 • 3 са високом стручном спремом (безбедност и здравље на раду, ПП заштита)
 • 1 са вишом медицинском стручном спремом
 • 12 са вишом немедицинском стручном спремом
 • 3 са средњом медицинском стручном спремом
 • 17 са средњом немедицинском стручном спремом.