Служба за правне и економско-финансијске послове

Радно време: 07:00-15:00 радним данима; (субота и недеља – нерадни дан)

У саставу Службе за правне и економско-финансијске послове налазе се:

– Директоријум

– Одељење за правне послове:

 • Oдсек за правне и опште послове
 • Oдсек за безбедност и заштиту на раду

– Одељење за кадровске послове

– Одељење за економско-финансијске послове:

 • Oдсек књиговодства
 • Oдсек финансијске оперативе

– Одељење обрачуна зарада, накнада зарада и осталих примања

 • Oдсек обрачуна зарада
 • Oдсек обрачуна накнада зарада и осталих примања

Oдељење за јавне набавке:

 • Одсек за јавне набавке,
 • Oдсек за магацинско пословање (магацин немедицинског   материјала и магацин ампулираних лекова и санитетског материјала).

Кадровска структура Службе за правне и економско-финансијске послове (47 запослених):

 • 2 професора доктора медицинских наука
 • 1 професор доктор економских наука
 • 1 примаријус специјалиста
 • 5 дипломираних правника
 • 7 дипломираних економиста
 • 2 са високом стручном спремом (безбедност и здравље на раду, ПП заштита)
 • 1 са вишом медицинском стручном спремом
 • 6 са вишом немедицинском стручном спремом
 • 2 са средњом медицинском стручном спремом
 • 20 са средњом немедицинском стручном спремом.