Здравствена и спортска култура као битан фактор очувања здравља средњошколаца у време COVID-19

Здравствена култура је део опште културе која у себи садржи бројне компоненте које су од значаја и утицаја на психо-соматско здравље човека.
Организована спортско-рекреативна актив-ност људи, усмерена на очувању и оптимизацију антрополошких карактеристика човека и схватању праве вредности и значаја спортско-рекреативних активности, као и неговања и промоције здравих стилова живота представља социјални феномен познат под именом спортска култура.