УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ РАДА У РАЗВОЈНОМ САВЕТОВАЛИШТУ

У циљу што боље превенције Служба за здравствену заштиту деце и школске деце организовала је рад у новим просторијама које су потпуно опремљене и оспособљене за рад са децом која имају развојне проблеме. Простор је додатно опремљен новим дидактичким материјалима.

У првим годинама живота детета, имамо прогресивни развој у свим развојним областима (моторички, сазнајни, језички, социо–емоционални) па су у овом периоду и ефекти раног учења нарочито важни.

Током развоја, структуира се личност детета, па оно што је формирано током година, представља важну основу за оно што ће доћи касније. Овај период живота детета посматрамо као прилику, да делујемо.

Када знате да можете да утичете на интелигенцију и друге способности детета, на формирање његове личности, онда је то јако важно за све нас.

Улога Развојног саветовалишта огледа се у праћењу развоја деце, препознавању и идентификовању евентуалних развојних одступања, чиме се омогућава правовремена даља дијагностика и прикладна рана интервенција, у периоду када она даје најбоље ефекте. На тај начин се превенирају дубље и сложеније сметње у каснијем узрасту. С друге стране, сметња која није препозната и онда када рана интервенција изостане, углавном с даљим развојем добија нову и сложенију димензију.

Приликом првог сусрета, обавља се интервју са родитељима, када они дају податке о дотадашњем развоју детета, евентуалним тешкоћама и породичном функционисању. У односу на добијене податке, али и процену психомоторног развоја детета, планира се даља дијагностика, консултација неке друге специјалности, обавља саветовање, планира и спроводи интервенција, како би се евентуалне тешкоће свеле на минимум или потпуно изгубиле.

Родитељи радо долазе у Развојно саветовалиште, онда када им је потребна информација о томе да ли је неко понашање детета прикладно за узраст, да ли се дете типично развија или траже подршку и усмерење око неког васпитног поступка.

Најчешће се јављају родитељи који показују забринутост у погледу развоја говора деце, али и због нечега што их нарочито брине у понашању, проблема у сарадњи, страхова који нису развојно примерени, тешкоћа одвајања деце и адаптације на колектив, ноћног и дневног умокравања, опстипација које имају психолошки узрок, тикова, муцања.