СМАЊИТЕ ОСЕТЉИВОСТ НА БУКУ

У централном холу Дома здравља Ниш,  Служба за специјалистичко-консултативне делатности- Одељење оториноларингологије и Служба за здравствену заштиту одраслих-  Центар за превентивне здравствене услуге, прикладном акцијом обележиле су  Међународни дан заштите од буке.
Овом приликом специјалисти оториноларингологије пружали су стручне савете у вези превенције обољења слуха изазваних буком.

Осетљивост на буку зависи од:
карактеристика буке (јачина, ритам, садржај),
индивидуалних карактеристикама изложене особе (стање органа слуха, узраст, индивидуална осетљивост)
дужине и врсти изложености.
Прва фаза оштећења слуха назива се и фаза почетне акустичке трауме, а јавља се у фреквенцијском подручју од 4.000 Хз. Ухо се још понаша као здраво и особа не мора бити свесна свог проблема. Ако се у овој фази не препозна поремећај и особа буде и даље изложена буци, оштећење прелази у другу фазу, фазу трајне наглувости где се више не може постићи комплетан опоравак слуха. Људи се разликују у осетљивости на буку.
Постоје особе код којих наглувост настаје брзо, а код других и након низа година изложености прекомерној буци слух буде сразмерно мало оштећен. Утицај буке је штетнији што је она јача, испрекиданија, а дугорочна изложеност интензивној буци, доводи до смањења слушне осетљивости особе односно лагане наглувости или чак потпуне глувоће. До губитка слуха, због изложености буци, најчешће долази поступно и прогресивноа узрокује га дегенерација слушних ћелија.

Према Међународној организацији за стандарде (ИСО) опасни интензитети буке су изнад 90 дБ. Утицај звука на чуло слуха се може испољити као акутна акустичка траума и хронична акустичка траума.
Контрола нивоа буке може се обављати у животној средини и на радном месту где се могу идентификовати појединци који би могли бити изложени буци и измерити изложеност коришћењем или мерача нивоа звука или дозиметрима буке. Најбољи начин је да се редовно обављају процене ризика од буке на основу којих се благовремено предузимају адекватне мере - измену образаца смене, улагање у мање бучне машине или постављање звучних баријера. Ако је и поред свега ниво буке и даље превисок, увести обавезну заштиту слуха за запослене.
Мерења буке се врше букомерима, уређајима који анализирају амплитуду и фреквенцију, односно спектар звука, тј.параметре који утичу на субјективни доживљај буке. Људско уво региструје звучне надражаје у великом обиму звучних притисака, при чему се уво не понаша као линеарни проводник звучних надражаја.
Зато је за мерење и упоређивање нивоа буке уведен логаритамски однос вредности испитиваног и референтног звучног притиска, који ниво звучног притиска изражава у децибелима (дБ). С обзиром на то да се нивои звучног притиска разликују од субјективног доживљавања буке, применом корективних филтера у букомерима добијају се вредновани нивои звучног притиска, који одговарају реаговању слушног органа на звук.
Мере за надзор и ограничавање буке: индустријски развој наметнуо је потребу постављања граничних вредности за професионалну изложеност буци. Ти прописи привремено су смањили и изложеност општег становништва повишеним нивоима буке. Међутим, у последњим деценијама дошло је до повећања броја путева, брзине возила, нових индустријских постројења и развоја бучних рекреативних активности и туризма, недовољно усклађених с просторним планирањем, технолошким напретком и постојећим прописима. Због тога је "загађење буком" постало изразит јавноздравствени и еколошки проблем, који захтева боље упознавање штетности прекомерне буке и провођење надзора и смањења нивоа буке при раду и у свакодневном животу.
На локалном, градском нивоу, важно је утврдити и пратити нивое буке, предвидети удео буке при просторном планирању, планирању зелених површина и саобраћајница, при увођењу сваке нове делатности и спровођењу мера за смањење нивоа буке. Резултати систематског мерења нивоа буке треба да послуже урбанистима при просторном уређењу и реконструкцији постојећих насеља и подручја, архитектама при пројектовању објеката у непосредној близини мерних места и медицинским стручњацима при оцени сметњи од буке.