Саветник за безбедност у транспорту опасне робе

Дом здравља Ниш је низ година превозник инфективног медицинског отпада.

У току активности два пројекта Министарства здравља Србије, којим је савремени систем управљања отпадом уведен у мрежу здравствених установа, Дом здравља је оспособљен за сакупљање, транспорт, складиштење и третман инфективног медицинског отпада.

За ову делатност Дом здравља Ниш је добио дозволу Министарства надлежног за заштиту животне средине.
Са потребом продужења дозволе за сакупљање и транспорт инфективног отпада и применом прописа Министарства саобраћаја било је нужно ангажовање саветника за безбедност у транспорту опасне робе, јер је транспорт инфективног медицинског отпада - транспорт опасне робе.
Закон о транспорту опасне робе утврдио је да је транспорт опасне робе на путевима, на територији Србије забрањен, односно дозвољен уколико се обавља у складу са Европским споразумом о међународном друмском превозу опасне робе (АДР).

Законом и одредбама АДР су одређене обавезе Саветника за безбедност у транспорту опасне робе као и обавеза учесника у транспорту опасне робе да ангажује Саветника. Задатак Саветника је да обезбеди стручне савете и осигура да се превоз опасних терета обавља на безбедан начин, у складу са прописима о транспорту опасне робе.

Област транспорта опасне робе је сложена и обухвата норме и стандарде везане за конструкцију амбалаже, паковање, обележавање и означавање амбалаже и возила за транспорт опасне робе, обуку особља које учествује у транспорту, почев од оних који опасну робу пакују преко транспорта до истовара опасне робе, документацију везану за транспорт, поступање у ванредним догађајима, неопходну опрему возила, извештавање о транспорту опасне робе и тако даље.

Саветник за безбедност у транспорту опасне робе у Дому здравља Ниш је др Мирослав Ракочевић, лице одговорно за управљање медицинским отпадом Дома здравља Ниш.