Склопили сте Уговор о превозу и третману инфективног медицинског отпада са Домом здравља Ниш?

Шта после?

Уговор са Домом здравља Ниш (ДЗ Ниш) склапате ради превоза и третмана инфективног медицинског отпада.
Припремне радње  које је потребно са Ваше стране да предузмете како би Ваш инфективни отпад био прописно спакован за транспорт у друмском саобраћају подразумевају најмање:

  • едукацију радника (значај, препознавање, одвајање инфективног отпада), даљи поступак, и
  • набавку амбалаже за паковање и декларација за обележавање инфективног отпада у складу са Правилником о управљању медицинским отпадом (Сл Гласник РС бр 78/2010).

Организација превоза отпада. Пошто сте спровели припремне радње и кренули са издвајањем инфективног отпада позовите на контакт на дну стране како би се договорио почетак превоза и третмана.
Упозоравамо да грешке у разврставању и паковању отпада могу бити разлог за одбијање отпада! Возач је обавезан да одбије да преузме отпад ако уочи недостатке у паковању, а о одбијању ћете накнадно бити писмено обавештени.
Постоји велики број здравствених објеката који производе мале количине инфективног медицинског отпада.
Правилник о управљању медицинским отпадом (Сл. Гласник РС бр 78/10) даје рок чувања инфективног отпада на месту настанка према температури чувања, тако да је на собној температури (>15°C) то најдуже 48 сати зими, а 24 сата лети.
Дом здравља Ниш није надлежан да контролише ове рокове, али препоручује да се дефинише динамика превоза, тако да се превоз обавља одређени број пута у сваком месецу.
Документ о кретању опасног отпада. Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање'' (Сл Гласник РС бр 17/17, од 6.3.2017.г). ступио је на снагу почев са 14.3.2017.г.

Изглед Документа о превозу опасног отпада

Документ о кретању опасног (инфективног) отпада припремићете пред долазак возача за преузимање инфективног отпада на доле описани начин, преко Агенције за заштиту животне средине.
Произвођачи инфективног медицинског отпада који се до сада нису регистровали код ''Националног регистра извора загађивања'' морају то да учине на сајту Агенције за заштиту животне средине на страни.
Они који су радили годишње извештаје о отпаду само ће се улоговати на свој налог и препознаће да се ради о истој локацији, где је међу раније обрасце за унос годишњих извештаја о отпаду додат и Документ о кретању опасног отпада.
Да би Ваш инфективни отпад био преузет на превоз (прочитајте Правилник) потребно је да кренете са уносом новог документа, где наводите и процењену количину отпада који ће бити предат и дан предаје и то најмање 48 сати пре кретања отпада. Све друге потребне податке можете преузети из образаца документа који су коришћени раније, податке о карактеру отпада (каталошки број, припадност Q, C, Y i H - листама, извештај о испитивању отпада) и податке о ДЗ Ниш као оператеру за превоз и третман отпада (ПИБ, матични број, подаци о возилу за превоз отпада, број дозволе итд). Уколико нисте до сада предавали свој инфективни отпад Дому здравља Ниш – обратите се на контакт телефон или мејл да би добили те податке.
За долазак возача штампате и оверавате 5 примерака документа који сте креирали у порталу.

Плаћање услуге превоза и третмана вршите по пријему фактуре.
Евиденција о произведеном отпаду. Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл. Гл. РС бр 95/2010) прописан је поступак и обрасци за евиденцију отпада.
Прописи овде не праве разлику између малих и великих произвођача отпада.
Вођење ове евиденције је интерна ствар пословања сваког објекта.
Дневна евиденција отпада. Важне околности су да се у обрасцима количине изражавају у тонама, да уколико се мерење не врши на лицу места количине су познате након мерења у објекту за третман инфективног отпада ДЗ Ниш у Трупалу и уношења у Документ о кретању опасног отпада, да мали објекти здравствене заштите праве мале дневне и месечне количине отпада, тако да је из свих изнесених разлога тешко дати одговор на питање како ће било који објекат здравствене заштите моћи ажурно и реално да води дневну евиденцију произведеног отпада (образац ДЕО1).
Напомињем да се образац ДЕО1 води за све врсте произведеног отпада, а да је инфективни отпад само једна врста медицинског отпада.
Годишњи извештај о произведеном отпаду. Извештавање о годишње произведеном отпаду врши сваки произвођач отпада, на обрасцу ГИО1, такође посебно за сваку врсту произведеног отпада.
Овај извештај се најдаље до 31.3. у текућој години шаље Агенцији за заштиту животне средине за отпад произведен у претходној години.
Када се ради о инфективном медицинском отпаду, у ГИО1 извештај унећете количине инфективног отпада сабране из свих Докумената о кретању опасног отпада које сте добили у току године из Дома здравља Ниш.
Извештавање Агенције за заштиту животне средине.
Извештавање Агенције о годишње произведеним количинама отпада до 31. 3. за претходну годину врши се преко интернет портала Агенције у делу који се односи на Национални регистар извора загађивања (http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll ).
Подразумева се да преко интернет портала најпре региструјете своју фирму, тј. отворите налог код Агенције.
Када се ради о инфективном медицинском отпаду који сте предали Дому здравља Ниш, у сваком Документу о кретању опасног отпада имате све податке потребне за извештавање.
После уноса податка тј креирања ГИО 1 обрасца исти треба одштампати из Портала, потписати, оверити и послати поштом на поштанску адресу Агенције.

За додатне информације: