Питања и одговори о превозу и третману инфективног медицинског отпада

Оно што треба да знате ако желите да превоз и третман инфективног медицинског отпада поверите Дому здравља Ниш.

1. Питање: У току обављања здравствене делатности ствара се и отпад. Да ли сав отпад избацујем у улични контејнер, као раније?

Одговор:
Зависно од врсте здравствених услуга можете производити различите врсте отпада, од којих неке врсте представљају опасан отпад.
Не смете опасан отпад да мешате са неопасним и избацујете у улични контејнер.
Важећи прописи о отпаду налажу да се на месту стварања опасан отпад одваја и посебно одлаже у односу на неопасан отпад, који је сличан отпаду из домаћинства. У улични контејнер одлажете неопасни отпад.

2. Питање: Како да знам које врсте отпада постоје, а који је опасан?

Одговор:
Упознајте се са Европским Каталогом Отпада, који се примењује у Србији.
Отпад сличан ономе који се ствара у домаћинствима је дефинисан у поглављу 20 03, није опасан отпад и може се одбацити у контејнер за комунални отпад.
У поглављу 18 01 налази се десет категорија отпада који се може производити приликом пружања здравствене заштите људима.
Категорија отпада, са шифром праћеном звездицом (*), представља опасан отпад.
Иако већина лекова није означена као опасан отпад, Закон о управљању отпадом налаже да се према фармацеутском отпаду односимо као да је опасан.
Упознајте се са Правилником о управљању медицинским отпадом (Сл Гл РС бр 78/2010) како би разликовали различите врсте медицинског отпада и како да са њима даље поступате.

3. Питање: Шта конкретно да предузмем са опасним отпадом у својој ординацији?

Одговор:
Опасни отпад морате да одвојите од неопасног, оног сличног кућном отпаду.
Да би то урадили морате да обезбедите наменску амбалажу за прикупљање тог отпада (нпр: посебно за инфективни отпад, посебно за фармацеутски, хемијски отпад, отпадни амалгам), а касније тај отпад не избацујете у улични контејнер већ привремено чувате до предаје овлашћеном оператеру за ту конкретну врсту отпада.

4. Шта је то овлашћени оператер?

Одговор:
Овлашћени оператер је фирма која је за делатност сакупљања или сакупљања и третмана конкретне врсте отпада добила дозволу Министарства надлежног за заштиту животне средине (у овом тренутку је то Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине).
Дом здравља Ниш је овлашћени оператер за сакупљање, превоз, складиштење и третман инфективног медицинског отпада.
Дом здравља Ниш је и централно место третмана инфективног медицинског отпада за већи број објеката здравствене заштите на територији Нишавског Округа.
Важно је да отпад предате овлашћеном оператеру како би добили доказ (документ) да сте са својим отпадом поступили према прописима.

5. Питање: Шта је потребно да бих свој инфективни отпад предавао Дому здравља Ниш?

Одговор:
Потребно је да склопите Уговор за превоз и третман инфективног медицинског отпада.
Припремите:

  1. Захтев за склапање уговора, у коме ћете нагласити да се односи на превоз и третман инфективног медицинског отпада, у коме ћете навести податке о Вашем објекту, и
  2. једну копију регистрације код АПР.

Наведене документе предајете Правној служби, на 6. спрату зграде ДЗ Ниш.

6. Питање: Да ли је склапање Уговора једини услов?

Одговор:
Да би инфективни отпад био преузет на превоз потребно је да:

  • инфективни отпад мора бити спакован у прописану амбалажу жуте боје,
  • свака амбалажна јединица отпада обележена прописаном налепницом која је читко попуњена,
  • ''припремите 5 примерака Документа о кретању опасног отпада штампане из портала Агенције за заштиту животне средине'',
  • позовете тел: 018/4692606 или 063/8619054

Молим Вас да се упознате са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање, који је објављен дана 6.3.2017.г у Сл Гласнику РС бр 17/17.
Да би сте штампали Документ из портала Агенције морате бити регистровани на сајту Агенције и морате креирати ''Претходно обавештење'' на најдаље 48 сати пре предаје свог инфективног отпада. У порталу ће се аутоматски креирати Документ који онда штампате у 5 примерака.

7. Питање: Шта се дешава после предаје инфективног отпада возачу Дома здравља Ниш?

Одговор:
После предаје инфективног медицинског отпада овлашћеном превознику, конкретно: возачу Дома здравља Ниш, више нисте власник отпада.
Дом здравља ће Вам накнадно доставити примерак Документа о кретању опасног отпада, са наведеном масом преузетог отпада и потписом оператера да је Ваш отпад примљен на третман. Овај примерак Документа чувате трајно.
Ваш инфективни отпад се подвргава стерилизацији у аутоклаву чиме губи инфективно својство и претвара се у неопасни отпад сличан комуналном отпаду.

8. Питање: Да ли се услуга наплаћује?

Одговор:
Превоз и третман инфективног отпада се наплаћује по цени наведеној у Уговору, по пријему фактуре.

9. Питање: Да ли је стварно потребно толико услова и папира око мало отпада?

Одговор:
Као произвођач отпада имате обавезе које проистичу из Закона о управљању отпадом.
Ни једним прописом није утврђена минимална количина отпада или врста делатности који Вас изузимају од прописаних обавеза.

10. Питање: Да ли неко контролише поступак са отпадом?

Одговор:
У Вашем објекту, као оснивач, сами предузимате мере да би примењивали прописе о отпаду, а у случају већег здравственог објекта треба именовати лице одговорно за управљање отпадом.
Дом здравља Ниш приликом преузимања отпада контролише да ли је инфективни отпад уредно спакован и обележен да би отпад уопште био прихваћен за превоз. Могуће је и одбијање да отпад буде преузет на превоз.
Инспекције надлежне за поступање са отпадом, и то опасним отпадом (на пример: инфективним), су инспекција за заштиту животне средине и здравствена инспекција.

За додатне информације око склапања уговора, поступка са медицинским отпадом и ради заказивања превоза на располагању су Вам:

  • правна служба: Мариола Вучковић, канцеларија 412, тел 503561,
  • лице одговорно за управљање медицинским отпадом: др Мирослав Ракочевић, тел 503599.
  • веб сајт: Дома здравља Ниш
  • имејл: info@domzdravljanis.co.rs