УГОВОР О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

Чланом 147. Закона о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ бр. 107/05, 109/05-испр. и 57/11) прописано је да изабрани лекар закључује посебан уговор о обављању послова изабраног лекара за потребе обавезно осигураних лица.
На основу наведеног, Републички фонд је сачинио Уговор о обављању послова изабраног лекара.  Уговор можете видети овде.
Изабрани лекар треба да одштампа Уговор у четири примерка, да попуни поља предвиђена за податке о изабраном лекару и да потпише уговор, а потом да сва четири примерка достави матичној филијали према седишту здравствене установе, ради потписивања уговора од стране овлашћеног лица филијале. Филијала ће два примерка Уговора вратити изабраном лекару, а друга два задржава у архиви (филијала је обавезна да сваки потписани Уговор заведе у деловодни протокол).
Поступак закључивања Уговора о обављању послова изабраног лекара треба завршити најкасније до 15.07.2012. године.