AКТИВНОСТ ЦМТ ДОМA ЗДРAВЉA НИШ У 2011. ГОДИНИ

Дом здравља Ниш је централно место третмана инфективног медицинског отпада у Нишавском Округу. Aктивности које су усмерене ка објектима здравствене заштите у Округу темеље се на више десетина Уговора о пословно техничкој сарадњи о превозу и третману инфективног медицинског отпада са здравственим установама, социјалним установама и објектима који пружају здравствене услуге у приватном власништву. Количина произведеног инфективног медицинског отпада (ИМО) у Дому здравља Ниш у 2011.г износи 10 тона а укупно превезеног и третираног ИМО са територије Округа 24,8 тона. Количина (ИМО) у кг који је превезен и третиран у 2011.г дат је у следећој табели

У поређењу са 2010.г може се констатовати да је у 2011.г дошло до повећања броја склопљених уговора и реалног превоза и третмана ИМО

година посматрања 2010. 2011. пораст Пораст у %
инфективни медицински отпад у тонама 18,9 24,8 5,9 31,4
број реално обухваћених објеката 11 42 31 281,8

Осим преузимања отпада на превоз и третман, Дом здравља Ниш је деловао и саветодавно, давајући потребна упутства оснивачима објеката око свих питања од интереса за примену прописа у овој области, односно за неометано спровођење превоза и третмана ИМО.