повратак ..

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МЕДИЦИНСКОМ ОТПАДУ

У мају 2009.г ступио је на снагу Закон о управљању отпадом, који је правним и физичким лицима оставио годину дана да своје пословање ускладе са одредбама Закона.
Закон прописује неколико принципа у практичном раду са отпадом и опасним отпадом. На пример:

  • загађивач плаћа; произвођач отпада сноси трошкове збрињавања отпада који је својом делатношћу произвео;
  • отпад се разврстава према Каталогу Отпада;
  • на месту стварања врши се одвајање различитих врста отпада, па се коришћењем одговарајуће амбалаже у одређеним бојама обезбеђује паковање отпада и даље одвојено поступање са разврстаним отпадом, све у циљу заштите људи и животне средине;
  • забрањено је мешање опасног и неопасног отпада;
  • забрањено је одлагање опасног отпада на депоније без претходног третмана којим се значајно смањују опасне карактеристике опасног отпада;
  • власништво над отпадом престаје када следећи власник преузме отпад;

Чланом 56. и 103. Закона о управљању отпадом предвиђено је да Министри здравља и Животне средине донесу пропис (Правилник) о начину и поступку управљања опасним отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита.

Правилник о управљању опасним отпадом објављен је у Сл. Гласнику РС бр 78/2010.

Правилник утврђује значење важних појмова, дефинише разне врсте медицинског отпада, прописује елементе које треба да садржи План управљања медицинским отпадом, принципе сакупљања, паковања, означавања, складиштења, транспорта, чувања и третман медицинског отпада.

Погледајте извод из Каталога Отпада, који се односи на медицински отпад:

Отпад који садржи или је суспектан да садржи микроорганизме узрочнике заразних болести те има инфективно својство представља опасан отпад, а када је проистекао из здравствене заштите људи то је инфективни медицински отпад.
Инфективни отпад чини до 20% укупно произведеног отпада у току вршења здравствене делатности, зависно од врсте пружених услуга и обучености особља. Другим речима, то је најзначајнија и најзаступљенија врста опасног отпада који се производи у објектима здравствене заштите.