На основу члана 190 став 8. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05),

Министар здравља доносу

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

Члан 1.

У правилнику о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника ("Службени гласник РС", број 119/07), члан 8. мења се и гласи:

"Здравственом раднику може се обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране едукације, стекао 168 бодова и то за сваку годину важења лиценце по 24 бода кроз садржај програма континуиране едукације, везано за професионалну делатност коју обавља, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца.

Изузетно од става 1. овог члана, здравствени радник којем је надлежна комора издала лиценцу до 30. јуна 2009. године, није обавезан да похађа програме континуиране едукације у периоду прве године важења лиценце.

Од укупног броја стечених бодова из става 1. овог члана, најмање 50% бодова треба да буде из области за коју је здравственом раднику издата лиценца, а осталих 50% бодова може бити и из других области које се односе на делатност коју здравствени радник обавља.

Укупан број од 24 бода, мора бити скупљен из више различитих програма континуиране едукације.

Једна половина годишње укупне суме бодова (12 бодова) добија се у оквиру програма континуиране едукације који се спроводе у здравственој установи или приватној пракси у којој је здравствени радник запослен.

За здравственог радника који је запослен у здравственој установи примарне здравствене заштите и приватној пракси ово може бити било који програм континуиране едукације који се спроводи у општини или у управном округу, а који је добио одговарајући акредитацију од стране Здравственог савета Србије.

Једна половина годишње укупне суме бодова (12 бодова) добија се кроз учешће на екстерним програмима континуиране едукације који се спроводе ван здравствене установе и приватне праксе у којој је здравствени радник запослен и може бити на републичком или међународном нивоу, као и кроз друге облике континуиране едукације утврђене прописом о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике"

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 110-00-24/2009-02

У Београду, 23. марта 2009. године

Министар

проф. др Томица Милосављевић,с.р.